# عنوان صاحب صوت تاریخ خدمات
1 توصیفات جن از نظر سوره جن شهید مطهری 2018/01/14
2 واقعیت و قسمت شهید مطهری 2018/01/14
3 مقام جن شهید مطهری 2018/01/14
4 اسماء حسنا در سوره حشر شهید مطهری 2018/01/14
5 تفسیر کلام تقوا از نظر سوره حشر شهید مطهری 2018/01/14
6 سرنوشت اعمال کافر ازنظر سوره نور شهید مطهری 2018/01/14
7 خدا شناسی از نظر سوره نور شهید مطهری 2018/01/14
8 نازل شدن قرآن از نظر سوره جاثیه شهید مطهری 2018/01/14
9 روز قیامت شهید مطهری 2018/01/14
10 چگونگی نازل شدن آیات شهید مطهری 2018/01/14
11 قوم بانی نظیر از نظر سوره حشر شهید مطهری 2018/01/14
12 نعمت هدایت از سوره قمر شهید مطهری 2018/01/14
13 روح سوره قمر شهید مطهری 2018/01/14
14 تفسیر کلمه سوره از نظر سوره نور شهید مطهری 2018/01/14
15 اصحاب یمین و شمال شهید مطهری 2018/01/14
16 شروع هر سوره شهید مطهری 2018/01/14
17 اصحاب شهید مطهری 2018/01/14
18 عرفانه حافظ شهید مطهری 2018/01/14
19 معنی کلام رحمان شهید مطهری 2018/01/14
20 مهلت و انتظار شهید مطهری 2018/01/14
21 تفسیر کلام عالم شهید مطهری 2018/01/12
22 طرزه فکره حافظ شهید مطهری 2018/01/12
23 اشعاره حافظه دانا شهید مطهری 2018/01/12
24 نظامه احسنت و فرض محال شهید مطهری 2018/01/12