# عنوان صاحب صوت تاریخ خدمات
1 تلاوت قرآن حامد شاکر نژاد 2017/11/16
2 تلاوت قرآن حامد شاکر نژاد 2017/11/14
3 تلاوت قرآن حامد شاکر نژاد 2017/11/14
4 تلاوت قرآن حامد شاکر نژاد 2017/11/12
5 قرائت قرآن حامد شاکر نژاد 2017/11/11
6 تلاوت سوره مبارکه فجر عبدالباسط 2017/10/06
7 بخشی از سوره قلم عبدالباسط 2017/08/26
8 تلاوت سوره تکویر عبدالباسط 2017/08/25
9 قسمتی از سوره یوسف عبدالباسط 2017/08/23
10 جزء دهم (قاری عبدالباسط) 2017/08/01
11 جزء نهم (قاری عبدالباسط) 2017/08/01
12 جزء هشتم (قاری عبدالباسط) 2017/08/01
13 جزء هجدهم (قاری منشاوی) 2017/07/26
14 جزء هفدهم (قاری منشاوی) 2017/07/26
15 جزء شانزدهم (قاری منشاوی) 2017/07/26
16 جزء پانزدهم (قاری منشاوی) 2017/07/26
17 جزء چهاردهم (قاری منشاوی) 2017/07/26
18 جزء سیزدهم(قاری منشاوی) 2017/07/26
19 تلاوت آرام بخش عبدالباسط 2017/07/26
20 تلاوت زیبای قاری خردسال 2017/07/23
21 مقطعی اعجازی از سوره هود 2017/07/22
22 جزء سی(قاری پرهیزگار) 2017/07/18
23 جزء بیست و نهم (قاری پرهیزگار) 2017/07/16
24 جزء بیست و هشت (قاری پرهیزگار) 2017/07/16
25 جزء بیست و هفت (قاری پرهیزگار) 2017/07/15
26 جزء بیست و شش(قاری پرهیزگار) 2017/07/13
27 جزء بیست و پنج (قاری پرهیزگار) 2017/07/12
28 جزء بیست و دو (قاری پرهیزگار) 2017/07/12
29 جزء بیست و یک (قاری پرهیزگار) 2017/07/12
30 جزء بیستم (قاری پرهیزگار) 2017/07/12
31 جزء هفتم (قاری عبدالباسط) 2017/07/11
32 جزء دوازدهم (قاری منشاوی) 2017/07/11
33 جزء یازدهم (قاری منشاوی) 2017/07/11
34 جزء دهم (قاری منشاوی) 2017/07/11
35 جزء نهم (قاری منشاوی) 2017/07/11
36 جزء هشتم (قاری منشاوی) 2017/07/11
37 جزء هفتم (قاری منشاوی) 2017/07/11
38 جزء هجدهم(قاری پرهیزگار) 2017/07/11
39 جزء هفدهم (قاری پرهیزگار) 2017/07/10
40 جزء شانزدهم (قاری پرهیزگار) 2017/07/08
41 جزء چهاردهم (قاری پرهیزگار) 2017/07/06
42 صدای بهشتی 2017/07/05
43 جزء دوازدهم (قاری پرهیزگار) 2017/07/01
44 جزء یازدهم (قاری پرهیزگار) 2017/06/30
45 جزء دهم (قاری پرهیزگار) 2017/06/28