# عنوان صاحب صوت تاریخ خدمات
1 آموزش قرائت آیت الکرسی 2018/08/19
2 سوره مبارکه العنکبوت آیات 14 تا 23 استاد محمد عباسی 2018/07/07
3 سوره مبارکه العنکبوت آیات 1 تا 13 استاد محمد عباسی 2018/07/06
4 سوره مبارکه القصص آیات 78 تا 88 استاد پرهیزگار 2018/07/06
5 سوره مبارکه القصص آیات 71 تا 77 استاد پرهیزگار 2018/07/06
6 سوره مبارکه القصص آیات 60 تا 70 استاد پرهیزگار 2018/07/04
7 سوره مبارکه القصص آیات 51 تا 59 استاد پرهیزگار 2018/06/28
8 سوره مبارکه القصص آیات 44 تا 50 استاد پرهیزگار 2018/06/19
9 سوره مبارکه القصص آیات 36 تا 43 استاد پرهیزگار 2018/06/09
10 سوره مبارکه العنکبوت آیات 24 تا 30 استاد عباسی 2018/05/23
11 سوره مبارکه القصص آیات 22 تا 28 استاد پرهیزگار 2018/05/21
12 سوره مبارکه القصص آیات 14 تا 21 استاد پرهیزگار 2018/05/21
13 سوره مبارکه نمل آیات 86 تا 93 استاد عباس امام جمعه 2018/05/20
14 سوره مبارکه القصص آیات 1 تا 13 استاد پرهیزگار 2018/05/20
15 سوره مبارکه نمل آیات 45 تا 53 استاد عباس امام جمعه 2018/05/20
16 سوره مبارکه نمل آیات 54 تا 63 استاد عباس امام جمعه 2018/05/20
17 سوره مبارکه نمل آیات 74 تا 85 استاد عباس امام جمعه 2018/05/20
18 سوره مبارکه نمل آیات 27 تا 37 استاد عباس امام جمعه 2018/05/18
19 سوره مبارکه نمل آیات 15 تا 26 استاد عباس امام جمعه 2018/05/16
20 سوره مبارکه نمل آیات 1 تا 14 استاد عباس امام جمعه 2018/05/16
21 سوره مبارکه شعراء آیات 207 تا 227 استاد کریم منصوری 2018/05/16
22 سوره مبارکه شعراء آیات 185 تا 206 استاد کریم منصوری 2018/05/15
23 سوره مبارکه شعراء آیات 160 تا 184 استاد کریم منصوری 2018/05/15
24 سوره مبارکه شعراء آیات 141 تا 159 استاد کریم منصوری 2018/05/15
25 سوره مبارکه شعراء آیات 123 تا 140 استاد کریم منصوری 2018/04/23
26 سوره مبارکه شعراء آیات 52 تا 82 استاد کریم منصوری 2018/04/22
27 سوره مبارکه شعراء آیات 83 تا 104 استاد کریم منصوری 2018/04/21
28 سوره مبارکه شعراء آیات 105 تا 122 استاد کریم منصوری 2018/04/21
29 سوره مبارکه شعراء آیات 25 تا 51 استاد کریم منصوری 2018/04/08
30 سوره مبارکه شعراء آیات 1 تا 24 استاد کریم منصوری 2018/04/08
31 سوره مبارکه فرقان آیات 56 تا 67 استاد محمد عباسی 2018/04/06
32 سوره مبارکه فرقان آیات 68 تا 77 استاد محمد عباسی 2018/04/06
33 سوره مبارکه نمل آیات 64 تا 73 استاد عباس امام جمعه 2018/04/02
34 سوره مبارکه نمل آیات 38 تا 44 استاد عباس امام جمعه 2018/03/31
35 سوره مبارکه نور آیات 21 تا 29 استاد عباسی 2018/03/29
36 سوره مبارکه نور آیات 30 تا 34 استاد عباسی 2018/03/29
37 سوره مبارکه نور آیات 11 تا 20 استاد عباسی 2018/03/28
38 سوره مبارکه نور آیات 1 تا 10 استاد عباسی 2018/03/18
39 سوره مبارکه مومنون آیات 105 تا 118 استاد پرهیزگار 2018/03/17
40 سوره مبارکه مومنون آیات 60 تا 74 استاد پرهیزگار 2018/03/13
41 سوره مبارکه مومنون آیات 75 تا 89 استاد پرهیزگار 2018/03/13
42 سوره مبارکه فرقان آیات 34 تا 43 استاد سبز علی 2018/03/11
43 سوره مبارکه فرقان آیات 44 تا 55 استاد سبز علی 2018/03/11
44 سوره مبارکه فرقان آیات 21 تا 33 استاد سبز علی 2018/03/09
45 قرائت قرآن حاج حامد شاکر نژاد 2018/03/09