# عنوان صاحب صوت تاریخ خدمات
1 سوره طاها آیه 83-97 استاد سبزعلی 2018/01/17
2 سوره کهف آیه 60تا 73 استاد پرهیزگار 2018/01/02
3 سوره کهف آیه 74تا 82 استاد پرهیزگار 2018/01/02
4 سوره اسراء آیه 78-87 استاد عباس امام جمعه 2017/12/31
5 سوره کهف آیه 54تا 59 استاد پرهیزگار 2017/12/28
6 سوره کهف آیه 45تا 53 استاد پرهیزگار 2017/12/27
7 سوره کهف آیه 32 تا 44 استاد پرهیزگار 2017/12/26
8 سوره کهف آیه 28 تا 31 استاد پرهیزگار 2017/12/26
9 سوره کهف آیه 21 تا 27 استاد پرهیزگار 2017/12/25
10 سوره اسراء آیه 67-77 استاد عباس امام جمعه 2017/12/24
11 سوره کهف آیه 13 تا 20 استاد پرهیزگار 2017/12/23
12 سوره کهف آیه 1 تا 12 استاد پرهیزگار 2017/12/23
13 سوره اسراء آیه 99-111 استاد عباس امام جمعه 2017/12/20
14 سوره اسراء آیه 88-98 استاد عباس امام جمعه 2017/12/20
15 سوره اسراء آیه 8-17 استاد عباس امام جمعه 2017/12/19
16 سوره اسراء آیه 59-66 استاد عباس امام جمعه 2017/12/16
17 سوره اسراء آیه 51-58 استاد عباس امام جمعه 2017/12/14
18 سوره اسراء آیه 39-50 استاد عباس امام جمعه 2017/12/13
19 سوره اسراء آیه 28-38 استاد عباس امام جمعه 2017/12/12
20 سوره اسراء آیه 18-27 استاد عباس امام جمعه 2017/12/12
21 سوره اسراء آیه 1-7 استاد عباس امام جمعه 2017/12/09
22 سوره نحل آیه 119-128 استاد کریم منصووری 2017/12/09
23 سوره نحل آیه 111-118 استاد کریم منصووری 2017/12/09
24 سوره نحل آیه 103-110 استاد کریم منصووری 2017/12/06
25 سوره نحل آیه 94-102 استاد کریم منصووری 2017/12/05
26 سوره نحل آیه 86-93 استاد کریم منصووری 2017/12/03
27 سوره نحل آیه 77-85 استاد کریم منصووری 2017/12/03
28 سوره نحل آیه 70-76 استاد کریم منصووری 2017/12/01
29 تلاوت قرآن حامد شاکر نژاد 2017/11/25
30 تلاوت قرآن حامد شاکر نژاد 2017/11/23
31 تلاوت قرآن حامد شاکر نژاد 2017/11/19
32 تلاوت قرآن حامد شاکر نژاد 2017/11/19
33 تلاوت قرآن حامد شاکر نژاد 2017/11/16
34 تلاوت قرآن حامد شاکر نژاد 2017/11/14
35 تلاوت قرآن حامد شاکر نژاد 2017/11/14
36 تلاوت قرآن حامد شاکر نژاد 2017/11/12
37 قرائت قرآن حامد شاکر نژاد 2017/11/11
38 تلاوت سوره مبارکه فجر عبدالباسط 2017/10/06
39 بخشی از سوره قلم عبدالباسط 2017/08/26
40 تلاوت سوره تکویر عبدالباسط 2017/08/25
41 قسمتی از سوره یوسف عبدالباسط 2017/08/23
42 جزء دهم (قاری عبدالباسط) 2017/08/01
43 جزء نهم (قاری عبدالباسط) 2017/08/01
44 جزء هشتم (قاری عبدالباسط) 2017/08/01
45 جزء هجدهم (قاری منشاوی) 2017/07/26