# عنوان صاحب صوت تاریخ خدمات
1 سوره مبارکه العنکبوت آیات 24 تا 30 استاد عباسی 2018/05/23
2 سوره مبارکه القصص آیات 22 تا 28 استاد پرهیزگار 2018/05/21
3 سوره مبارکه القصص آیات 14 تا 21 استاد پرهیزگار 2018/05/21
4 سوره مبارکه نمل آیات 86 تا 93 استاد عباس امام جمعه 2018/05/20
5 سوره مبارکه القصص آیات 1 تا 13 استاد پرهیزگار 2018/05/20
6 سوره مبارکه نمل آیات 45 تا 53 استاد عباس امام جمعه 2018/05/20
7 سوره مبارکه نمل آیات 54 تا 63 استاد عباس امام جمعه 2018/05/20
8 سوره مبارکه نمل آیات 74 تا 85 استاد عباس امام جمعه 2018/05/20
9 سوره مبارکه نمل آیات 27 تا 37 استاد عباس امام جمعه 2018/05/18
10 سوره مبارکه نمل آیات 15 تا 26 استاد عباس امام جمعه 2018/05/16
11 سوره مبارکه نمل آیات 1 تا 14 استاد عباس امام جمعه 2018/05/16
12 سوره مبارکه شعراء آیات 207 تا 227 استاد کریم منصوری 2018/05/16
13 سوره مبارکه شعراء آیات 185 تا 206 استاد کریم منصوری 2018/05/15
14 سوره مبارکه شعراء آیات 160 تا 184 استاد کریم منصوری 2018/05/15
15 سوره مبارکه شعراء آیات 141 تا 159 استاد کریم منصوری 2018/05/15
16 سوره مبارکه شعراء آیات 123 تا 140 استاد کریم منصوری 2018/04/23
17 سوره مبارکه شعراء آیات 52 تا 82 استاد کریم منصوری 2018/04/22
18 سوره مبارکه شعراء آیات 83 تا 104 استاد کریم منصوری 2018/04/21
19 سوره مبارکه شعراء آیات 105 تا 122 استاد کریم منصوری 2018/04/21
20 سوره مبارکه شعراء آیات 25 تا 51 استاد کریم منصوری 2018/04/08
21 سوره مبارکه شعراء آیات 1 تا 24 استاد کریم منصوری 2018/04/08
22 سوره مبارکه فرقان آیات 56 تا 67 استاد محمد عباسی 2018/04/06
23 سوره مبارکه فرقان آیات 68 تا 77 استاد محمد عباسی 2018/04/06
24 سوره مبارکه نمل آیات 64 تا 73 استاد عباس امام جمعه 2018/04/02
25 سوره مبارکه نمل آیات 38 تا 44 استاد عباس امام جمعه 2018/03/31
26 سوره مبارکه نور آیات 21 تا 29 استاد عباسی 2018/03/29
27 سوره مبارکه نور آیات 30 تا 34 استاد عباسی 2018/03/29
28 سوره مبارکه نور آیات 11 تا 20 استاد عباسی 2018/03/28
29 سوره مبارکه نور آیات 1 تا 10 استاد عباسی 2018/03/18
30 سوره مبارکه مومنون آیات 105 تا 118 استاد پرهیزگار 2018/03/17
31 سوره مبارکه مومنون آیات 60 تا 74 استاد پرهیزگار 2018/03/13
32 سوره مبارکه مومنون آیات 75 تا 89 استاد پرهیزگار 2018/03/13
33 سوره مبارکه فرقان آیات 34 تا 43 استاد سبز علی 2018/03/11
34 سوره مبارکه فرقان آیات 44 تا 55 استاد سبز علی 2018/03/11
35 سوره مبارکه فرقان آیات 21 تا 33 استاد سبز علی 2018/03/09
36 قرائت قرآن حاج حامد شاکر نژاد 2018/03/09
37 سوره مبارکه نور آیات 47 تا 57 استاد عباسی 2018/03/07
38 سوره مبارکه فرقان آیات 10 تا 20 استاد سبز علی 2018/03/07
39 سوره مبارکه نور آیات 62 تا 64 استاد عباسی 2018/03/06
40 سوره مبارکه فرقان آیات 1 تا 9 استاد سبز علی 2018/03/06
41 سوره مبارکه مومنون آیات 43 تا 59 استاد پرهیزگار 2018/03/05
42 سوره مبارکه مومنون آیات 28تا 42 استاد پرهیزگار 2018/03/04
43 سوره مبارکه مومنون آیات 18تا 27 استاد پرهیزگار 2018/03/03
44 سوره مبارکه مومنون آیات 1تا 17 استاد پرهیزگار 2018/03/02
45 سوره مبارکه نور آیات 35 تا 38 استاد عباسی 2018/03/01