عبادت در زمان غیبت برتر از عبادت در زمان حضور

آیت الله بهجت (ره)
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ 314