عفو هفتاد هزار گناه در مقابل عفو یک خطای همسر

استاد کرمی
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ 225