به چه دلیل در زمان غیبت باید خمس را به مراجع داد؟

استاد طبسی
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ 117