استقبال از نماز جماعت در هنگام ظهور چگونه خواهد بود؟

استاد طبسی
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ 263