12 خصلتی که باید سر سفره همراه انسان باشد

آیت الله مجتهدی (ره)
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ 31