تلاوت آیاتی از سوره مبارکه قلم

استاد محمد طوخی
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ 74