خودپرستی یا خدا پرستی

آیت الله خسرو شاهی
۱۳۹۶/۱۱/۲۱ 192