اگر امام و حجت خدا وجود نداشته باشد چه اتفاقی می افتد؟

استاد رفعتی
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ 154