اگر ظلمی به کسی کرده باشیم و آن فرد از دنیا رفته باشد چه کار باید بکنیم؟

استاد محمدی
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ 183