حکم بر عکس کشیدن مسح سر و پا در وضو

استاد وحیدپور
۱۳۹۶/۱۲/۰۲ 131