شب و روز در قیامت چگونه است؟

استاد محمدی
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ 277