آیا می توان ثواب یک سوره را برای تمام اموات اختصاص داد؟

استاد محمدی
۱۳۹۶/۱۲/۱۵ 381