صدیقه کبری (س) خود قرآن است

استاد انصاریان
۱۳۹۶/۱۲/۱۹ 58