ساختن مجسمه چه حکمی دارد؟

استاد وحیدپور
۱۳۹۶/۱۲/۱۹ 48