چرا در روایات برای روز ظهور ایام مختلفی ذکر شده است؟

استاد جعفری
۱۳۹۶/۱۲/۱۹ 96