چرا انسان برای انجام گناهی در آخرت باید هزاران سال عذاب شود در صورتی که در دنیا چند ده سال بیشتر عمر نکرده است؟

استاد محمدی
۱۳۹۶/۱۲/۱۹ 280