نتیجه بد رفتاری،توهین و تحقیر فرزندان توسط والدین

استاد کرمی
۱۳۹۷/۰۱/۱۳ 230