آیا با آب دریا می توان غسل و وضو گرفت؟

استاد وحیدپور
۱۳۹۷/۰۱/۱۶ 127