اگر ائمه از غیب خبر داشتند چرا گاهی از باطن برخی از افراد بی اطلاع بودند

استاد توحیدی
۱۳۹۷/۰۲/۲۷ 82