عظم راسخ انسان،بدن را به کار می گیرد

آیت الله خامنه ای
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ 107