آیا شیطان بعد از رانده شدنش خدا را عبادت می کند؟

استاد محمدی
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ 52