جواز حاجت خواستن از غیر خدا در قرآن

استاد رستم نژاد
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ 99