آیا دانشمندان کافری که به بشریت خدمت کرده اند به بهشت می روند؟

استاد محمدی
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ 282