بهترین بندگان خدا چه کسانی هستند؟

آیت الله خامنه ای
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ 104